E-MAIL: biuro@netkomp.com.pl

INFOLINIA: 801 005 095

 

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programów z linii Gratyfikant, które są dostępne w ofercie firmy InsERT.

Porównanie dotyczy następujących programów:

Symbol Nazwa Wersja Środowisko Podstawowa cena netto Rodzaj licencji podstawowej
mGGT mikroGratyfikant GT * 1.18 Windows - wielostanowiskowa
GGT Gratyfikant GT 1.18 Windows 1499 zł wielostanowiskowa, 30 aktywnych pracowników
SGGT Gratyfikant GT + Sfera dla Gratyfikanta GT ** 1.18 Windows 2998 zł wielostanowiskowa

* mikroGratyfikant GT wchodzi w skład Rachmistrza GT i Rewizora GT, nie jest do nabycia oddzielnie

** Gratyfikant GT Sfera to otwarty system kadrowo-płacowy, który umożliwia rozszerzenie podstawowej funkcjonalności Gratyfikanta GT

Porównanie zostało podzielone na następujące grupy funkcji:

  • Funkcje ogólne
  • Ewidencja osobowa i umowy
  • Karta pracy
  • Definicje
  • Płace
  • Pozostałe

W przedstawionych poniżej tabelach zastosowano następujące oznaczenia:

  • "-" - dana funkcja nie jest realizowana przez program;
  • "+" - dana funkcja jest realizowana przez program;
  • "+/-" - dana funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • "+!" - dana funkcja jest realizowana zdecydowanie lepiej, niż w innych programach.

 

Funkcje ogólne

Funkcja mGGT GGT SGGT
Obsługa wielu podmiotów gospodarczych (biura rachunkowe) + + +
Intuicyjny kreator wdrożeniowy + + +
Obsługa wielu użytkowników, hasła, prawa dostępu + + +
Terminarz (przekazywanie wiadomości pomiędzy użytkownikami) - - -
Kontekstowy system pomocy + + +
Wydruki graficzne + + +
Wydruki tekstowe +/- +/- +/-
Możliwość zewnętrznej edycji wzorców wydruku + + +
Rejestracja przez Internet + + +
Możliwość zgłaszania sugestii dotyczących rozwoju programu przez Internet + + +
Kontrola poprawności numerów: NIP, PESEL, IBAN + + +
Eksport danych (schowek Windows, plik tekstowy, Excel, DBF i in.) + + +
Praca w systemie DOS - - -
Praca na pojedynczym stanowisku lub w sieci komputerowej + + +
Bezpieczeństwo pracy z bazą danych (uszkodzenie, zewnętrzny dostęp) +! +! +!
Konfigurowalna archiwizacja danych +! +! +!
Przeniesienie danych z innych wersji systemów kadrowo-płacowych + +! +!
Filtrowanie i wyszukiwanie informacji + +! +!
Tworzenie zestawień własnych (SQL, COM, XML) + + +

 

Ewidencja osobowa i umowy

Funkcja mGGT GGT SGGT
Rozbudowana ewidencja danych osobowych - +! +!
Ewidencja notatek, zdjęć i cech pracownika +/- + +
Informator o pracowniku +/- + +
Dane wdrożeniowe + +! +!
Historia danych osobowych - - -
Archiwum dokumentów związanych z pracownikiem - +! +!
Rozbudowana ewidencja umów o pracę - + +
Historia danych umowy o pracę - +/- +/-
Archiwum dokumentów związanych z umową o pracę - + +
Indywidualizacja treści umowy o pracę + +! +!
Powielanie i przedłużanie umów o pracę - + +
Rozbudowany system wynagrodzeń w umowie o pracę +/- +! +!
Definicje wypłat dodatkowych w umowie o pracę - + +
Grupowa zmiana wartości składników wynagrodzeń w umowie o pracę - +! +!
Automatyczne numerowanie umów o pracę - +! +!
Elastyczne planowanie czasu pracy (wybór i zmiana kalendarzy) - +! +!
Indywidualna skala podatkowa dla pracownika - + +
Rozbudowana ewidencja umów cywilnoprawnych - + +
Archiwum dokumentów związanych z umowami cywilnoprawnymi - + +
Indywidualizacja treści umowy cywilnoprawnej + +! +!
Powielanie umów cywilnoprawnych - + +
Harmonogramowanie wystawiania rachunków do umów cywilnoprawnych - + +
Automatyczne numerowanie umów cywilnoprawnych - +! +!

 

Karta pracy

Funkcja mGGT GGT SGGT
Ewidencja czasu pracy - + +
Czytelna i konfigurowalna wizualizacja ewidencji czasu pracy - +! +!
Indywidualne wyjątki do kalendarza pracy - + +
Ewidencja ekwiwalentów za urlop - + +
Ewidencja absencji związanych z umowami cywilnoprawnymi - + +
Import danych z systemów RCP - - +
Wprowadzanie zapisów do ewidencji czasu pracy zewnętrznymi programami - - +
Wydruk miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy - + +
Ewidencja akordów - + +
Zbiorcze dodawanie akordów - +! +!
Import akordów - - +!
Dopisywanie akordów zewnętrznymi programami - - +
Ewidencja prowizji - + +
Zbiorcze dodawanie prowizji - +! +!
Import prowizji - - +!
Dopisywanie prowizji zewnętrznymi programami - - +
Ewidencja naliczeń i potrąceń - + +
Zbiorcze dodawanie naliczeń i potrąceń - + +
Import naliczeń i potrąceń - - +
Dopisywanie naliczeń i potrąceń zewnętrznymi programami - - +
Automatyczne lub ręczne rozliczanie akordów, prowizji oraz naliczeń i potrąceń - + +

 

Definicje

Funkcja mGGT GGT SGGT
Kalendarze pracy - + +
Czytelna wizualizacja kalendarza pracy - + +
Wydruk kalendarza rocznego i miesięcznego (dla firmy i dla pracownika) - + +
Definicje list płac z danymi domyślnymi - + +
Zestawy płacowe z danymi domyślnymi - + +
Rozbudowane i elastyczne składniki płacowe +/- +! +!
Składniki płacowe kwotowe i definiowalne +/- + +
Składniki płacowe wyliczane na podstawie skryptów - - +
Globalne lub indywidualne wartości składników - + +
Składniki parametryczne - + +
Składniki dzienne i godzinowe - + +
Składnik - automatyczne potrącenie - + +
Składnik - dopełnienie do pensji minimalnej - + +
Koszty z tytułu praw autorskich dla wybranych składników - + +
Powiązanie składników z instytucjami - + +

 

Płace

Funkcja mGGT GGT SGGT
Automatyczne generowanie list płac (wiele definicji) i wypłat +/- +! +!
Statusy wypłat +/- + +
Komentarze do wypłat (automatyczne i ręczne) - + +
"Czytanie" ewidencji czasu pracy przez wszystkie wypłaty - + +
Możliwość rozliczania nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia w okresach dłuższych niż jeden miesiąc - + +
Możliwość rozliczania ewidencji akordów, prowizji oraz naliczeń i potrąceń w okresach dłuższych niż jeden miesiąc - + +
Opis sposobu wyliczenia wypłaty - +! +!
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych składników w wypłacie - + +
Automatyczne uzupełnianie wypłaty do pensji minimalnej - + +
Automatyczne potrącanie składników opodatkowanych, a nie wypłacanych - + +
Informacja o zasiłkach płatnych przez ZUS - +/- +/-
Informacja o składkach płatnych przez budżet - + +
Automatyczne numerowanie list płac - +! +!
Drukowanie przelewów do wypłat (dla pracowników i dla instytucji) - + +
Ewidencjonowanie do wypłat operacji bankowych (wypłata z konta) - + +
Automatyczne generowanie rachunków wg harmonogramu - + +
Rozliczanie absencji w rachunkach - + +
Rozliczanie ewidencji akordów i prowizji w rachunkach - + +
Automatyczne numerowanie rachunków - +! +!

 

Pozostałe

 

Funkcja mGGT GGT SGGT
Wiele standardowych zestawień i wydruków +/- + +
Wydruki z definiowaną treścią + +! +!
Ewidencja składek na ubezpieczenia dla wspólników + + +
Kontrola limitu ubezpieczenia chorobowego dla właścicieli + + +
Ewidencja operacji bankowych dla pracowników i instytucji - + +
Współpraca z systemami homebankingowymi - + +
Strona główna programu prezentująca najważniejsze informacje miesięczne +/- + +
Ewidencja świadczeń i przerw dla wspólników (do RSA) + + +
Deklaracje skarbowe dla pracowników i wspólników + +! +!
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - +/- +/-
Deklaracje RZA, RCA, RSA i DRA +/- + +
Obsługa ZFŚS - +/- +/-
Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - - -
Obsługa zaliczek na pobory - +/- +/-

 

Wyślij zapytanie